Derneğimiz; 21 Tabip Odası, Hekimsen, Tabipsen, Hekim Birliği Sendikası ve Cumhuriyetçi Hekimler Birliği ile beraber Ankara’da Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı gerçekleştirdi.

 

6 Mart 2022 tarihinde Ankara’da, Tabip Odalarının, Hekim Sendikalarının, Hekim Dernek ve Gruplarının katılımıyla yapılan Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı’nda hekimlerin sorunlarının çözümüne yönelik aşağıdaki acil çözüm önerilerinde uzlaşıya varılmıştır.

 SAĞLIKTA ŞİDDET

Dünyada şiddet olaylarının %25’i sağlık hizmetleri alanında yaşanmaktadır. Bu küresel sorun, ülkemizde çok daha yoğun yaşanmakta, hekimler ve sağlık çalışanları diğer alanlarda çalışanlara nispetle 20 kat daha fazla şiddete maruz kalmakta ve sağlıkta şiddet olaylarının sıklığı ve derecesi son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu nedenle sağlıkta şiddet konusunda yapılacak düzenlemeler ve alınacak önlemler bir meslek grubuna imtiyaz olarak algılanmamalıdır. Bu konudaki çözüm önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 1. Konunun karmaşıklığı nedeniyle uzun vadeli düzenlemelerin de yapılması gerekir, ancak sorun hekim ve sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu ciddi şekilde azaltacak ve sağlık hizmetlerini aksatacak boyuta geldiği için, acilen sağlıkta şiddet suçunun cezai yaptırımları artırılmalı, bu suç katalog suçlar kapsamına alınmalı ve 3359 sayılı Sağlı Hizmetleri Temel Kanunu’ndaki cezai hükümler Ceza Muhakemeleri Kanunu’na eklenmelidir.
 2. Şiddet uygulayanlara karşı, sağlık hizmetlerini aksattıkları için şikâyete bağlı olmaksızın doğrudan kamu davası açılmalıdır.
 3. Sağlık sisteminde ağır iş ve hasta yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalı, hekimlere yardım edecek personelin sayısı artırılmalıdır.
 4. Sağlık kuruluşlarında önleyici güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
 5. Hastaların hak arama kanalı olarak, kurum içi hasta hakları birimleri etkin olarak kullanılmalı, yapılan şikayetlerin hekimleri tehdit edici ve yıldırıcı bir yöntem olarak kullanılmasının ve istismar edilmesinin önlenmesi sağlanmalı, şikayetler hekimlerden yanıt istenmesinden önce başhekimliklerde tamamı hekimlerden oluşturacak bir etik kurulda değerlendirilmeli ve bu kapsamda SABİM hattı kaldırılmalıdır.

ÇALIŞAN VE EMEKLİ HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARI

Bu konudaki çözüm önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 1. Tüm kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan hekimler için, sabit ek ödemede 2,5 kat artış yapılmalı ve sabit ödeme merkezi bütçeye aktarılmalıdır.
 2. YÖK kanununda gerekli düzenleme yapılarak kamu üniversitelerinde çalışan tabip öğretim üye ve görevlilerine (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi) özel olarak “hekimlik tazminatı” ihsas edilmeli ve bu tazminat, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının %800’ünden az olmamalıdır.
 3. Ek gösterge 7,200’e çıkarılmalıdır.
 4. Emeklilik katsayısı uzman hekimlerde 40,000 pratisyen ve diş hekimlerinde 33,000 olarak düzenlenmelidir.
 5. Nöbet saat ücretlerinde 3 kat artış yapılmalı, icap nöbet ücretlerinin nöbet ücretine oranı %50’ye çıkarılmalıdır.
 6. Nöbet ve icap ödemelerinde saat sınırı kaldırılmalı ve tutulan nöbetin ücreti tam olarak ödenmelidir.
 7. Aile hekimlerinin cari gider ödeneklerinde %100 artış yapılmalı, hak ediş ücretlendirmesinde %78.5 olan oran %131’e çıkarılmalıdır.
 8. Nöbet saatlerinde 24 saati geçmeyecek şekilde düzenleme yapılmalı ve hekimin nöbet sonrası kullandığı izin için ücretinde kesinti yapılmamalıdır.
 9. Hekimler performans ödeme kesintisi olmadan ortalama performans ödemesi ölçü alınarak yıllık izninin tamamını kullanabilmelidir.
 10. Uzun vadeli çözüm için, tıp hukuku ve hekimlik uygulamaları ile ilgili dağınıklık giderilmeli, özlük hakları da dahil olmak üzere mesleğimizle ilgili hukuki düzenlemeleri toparlayacak şekilde “Hekimlik Kanunu” çıkarılması için çalışmalar başlatılmalıdır.

MALPRAKTİS

Hekimlerin mesleki uygulamaları nedeniyle açılan davaların ve verilen cezaların miktarı arttıkça defansif tıp uygulamaları da artmakta ve bu da hem halkın nitelikli sağlık hizmetini almasını zorlaştırmakta, hem de sağlık hizmetlerinin maliyetini dolayı olarak artırmaktadır. Bu konudaki çözüm önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 1. Tıbbi hataların azaltılması için, sağlık sisteminde ağır iş yükü azaltılarak hekimin hastaya daha fazla zaman ayırabilmesi sağlanmalıdır.
 2. Neyin komplikasyon neyin malpraktis olduğu konusunda kanuni tanımlamalar yapılmalı ve hekimlik uygulamaları konusunda açılan davalar için özel olarak ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır.
 3. Hekimlerin çalıştıkları kurum fark etmeksizin mesleki uygulamalarına yönelik açılacak davalarda soruşturma izin yetkisi Sağlık Bakanlığı’nda kurulacak bir üst kurula verilmelidir.
 4. Malpraktis davaları ancak hekimin çalıştığı kuruma (resmi veya özel) açılabilmeli, hastanın gördüğü zararda hekimin kastı olmadığı sürece verilen cezalar hekime rücu ettirilmemeli ve rücu ettirildiği durumlarda ise hekimin ödeyeceği tutar, mesleki sorumluluk sigortasının ödediği azami tutarı geçmemelidir.
 5. Hekimlerin mesleki sorumluluk sigorta primleri artırılmalı, prim ödemeleri tamamen hekimin çalıştığı kurum tarafından ödenmeli ve emekli hekimler emeklilik sonrası prim ödemeksizin sigortadan yararlanmaya devam etmelidir.